ReadyPlanet.com
dot
dot
สกสค.จังหวัดพิจิตร
dot
bulletเกี่ยวกับสำนักงาน
bulletบุคลากรสำนักงาน
bulletช.พ.ค.
bulletช.พ.ส.
dot
กระดานประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์
bulletสวัสดิการเงินกู้ สกสค.
bulletทุนมูลนิธิ
bulletช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
bulletช.พ.ส.ถึงแก่กรรม
bulletตอบรับ ช.พ.ค.รายใหม่
bulletตอบรับ ช.พ.ส.รายใหม่
bulletสมาชิกค้างชำระเงิน
dot
ดาวน์โหลดเอกสาร
dot
bulletเอกสาร ช.พ.ค.
bulletเอกสาร ช.พ.ส.
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสกสค.
bulletพัฒนาชีวิตครู
bulletคุรุสภา
bulletสพป.พิจิตร เขต 1
bulletสพป.พิจิตร เขต 2
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
เอกสารหลักฐานการสมัคร article

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก  ช.พ.ค. (เข้าใหม่)  (กรณีอายุไม่เกิน 35 ปี)

รับสมัครอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัคร  มีดังนี้

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /  ข้าราชการ  (พร้อมฉบับจริง)         จำนวน2 ฉบับ

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน   (พร้อมตัวจริง)                                                 จำนวน2 ฉบับ

3.  สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า   (พร้อมฉบับจริง)                                จำนวน 2 ฉบับ

4.  สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล   (พร้อมฉบับจริง)                         จำนวน 2 ฉบับ

5.  สำเนาคำร้องใช้คำนำ  หรือใช้สกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่)   จำนวน2 ฉบับ

6.  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  มีอายุไม่เกิน 1 เดือน  ออกจากหน่วยงานและมีตราประทับหน่วยงานที่สังกัด

7.  ใบรับรองแพทย์ (แบบ ชพค.3)  มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจถึงวันยื่นสมัคร  และต้องมีตราประทับสถานที่ตรวจ โดยแพทย์รับรองว่า ขณะตรวจมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

8.  สำเนาประวัติการรับราชการ (กพ.7)     หรือสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง     หรือ

9.  สำเนาสัญญาจ้าง  (กรณีครูอัตราจ้าง / ลูกจ้างชั่วคราว / เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู / โรงเรียนเอกชน  และต้องมีอายุสัญญาจ้างมากกว่า 1 ปีขึ้นไป)  พร้อมสัญญาจ้างฉบับจริง   หรือคำสั่งบรรจุแต่งตั้งฉบับจริง    หรือ

10.     สำเนาสมุดประจำตัวครู    หรือสำเนาใบแต่งตั้งให้เป็นครู   หรือสำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู  (สช.11 , สช 18)  (กรณีครูสังกัดโรงเรียนเอกชน พร้อมฉบับจริง)

 

·        * รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับทุกหน้าที่มีรายการ *

·        เงินค่าสมัคร  50.-  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000.-  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050.-

·        * เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  จะคืนให้ก็ต่อเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ  ซึ่งสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงแก่กรรม  หรือ ลาออกเท่านั้น *

 
กลุ่มงาน ช.พ.ค.

ประวัติ ช.พ.ค. article
ผู้มีสิทธิสมัคร ช.พ.ค. article
คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัคร ช.พ.ค. article
หน้าที่ที่ ช.พ.ค.จะต้องปฏิบัติ article
การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว article
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ article
การยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. article
การยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ articleสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ : อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
เบอร์โทร : 056-652 880 โทรสาร : 056-652 880