ReadyPlanet.com
dot
dot
สกสค.จังหวัดพิจิตร
dot
bulletเกี่ยวกับสำนักงาน
bulletบุคลากรสำนักงาน
bulletช.พ.ค.
bulletช.พ.ส.
dot
กระดานประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์
bulletสวัสดิการเงินกู้ สกสค.
bulletทุนมูลนิธิ
bulletช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
bulletช.พ.ส.ถึงแก่กรรม
bulletตอบรับ ช.พ.ค.รายใหม่
bulletตอบรับ ช.พ.ส.รายใหม่
bulletสมาชิกค้างชำระเงิน
dot
ดาวน์โหลดเอกสาร
dot
bulletเอกสาร ช.พ.ค.
bulletเอกสาร ช.พ.ส.
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสกสค.
bulletพัฒนาชีวิตครู
bulletคุรุสภา
bulletสพป.พิจิตร เขต 1
bulletสพป.พิจิตร เขต 2
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
เอกสารการสมัครสมาชิก article

4. เอกสารหลักฐานในการสมัครสมาชิก ช.พ.ส.

ในแบบฟอร์มชุดใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. ประกอบด้วย

- ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.1)

- ใบรับรองแพทย์ (ชพส.2)

- หนังสือรับรอง ชพส.4/1 (ของคู่สมรสผู้สมัครที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา)

               

เอกสารหลักฐานของผู้สมัครสมาชิก   ประกอบด้วย

1.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน

2.       สำเนาใบสำคัญการสมรส  พร้อมฉบับจริง

3.       สำเนาคำร้องการใช้คำนำหน้าและชื่อสกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่)

4.       สำเนาคำร้องการใช้ชื่อสกุลเดิม (กรณีหย่าแล้วจดทะเบียนสมรสใหม่)

5.       สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

6.       ใบรับรองแพทย์ (แบบ ชพส.2)  มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจถึงวันยื่นสมัคร  และต้องมีตราประทับสถานที่ตรวจ โดยแพทย์รับรองว่า ขณะตรวจมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

 

เอกสารหลักฐานของคู่สมรสของผู้สมัครที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา (ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.แล้ว)

1.       สำเนาบัตรประจำตัว / ข้าราชการ

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน

3.       สำเนาคำร้องการใช้คำนำหน้าและชื่อสกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่)

4.       สำเนาคำร้องการใช้ชื่อสกุลเดิม (กรณีหย่าแล้วจดทะเบียนสมรสใหม่)

5.       สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

6.       หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  มีอายุไม่เกิน 1 เดือน  ออกจากหน่วยงานของคู่สมรสและมีตราประทับหน่วยงานที่สังกัด

7.       สำเนาประวัติการรับราชการ (กพ.7)     หรือสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง     หรือ

8.       สำเนาสัญญาจ้าง  (กรณีครูอัตราจ้าง / ลูกจ้างชั่วคราว / เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู / โรงเรียนเอกชน  และต้องมีอายุสัญญาจ้างมากกว่า 1 ปีขึ้นไป)  พร้อมสัญญาจ้างฉบับจริง   หรือคำสั่งบรรจุแต่งตั้งฉบับจริง    หรือ

9.        สำเนาสมุดประจำตัวครู    หรือสำเนาใบแต่งตั้งให้เป็นครู   หรือสำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู  (สช.11 , สช 18)  (กรณีครูสังกัดโรงเรียนเอกชน พร้อมฉบับจริง)

 

*** รับรองเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน  เงินค่าสมัคร 50.- บาท   และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 600.-บาท  ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้ทราบ  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็นสมาชิก ผู้นั้นไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก และไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ จาก ช.พ.ส.

 
กลุ่มงาน ช.พ.ส.

ประวัติ ช.พ.ส. article
ผู้มีสิทธิสมัคร ช.พ.ส. article
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ช.พ.ส. article
หน้าที่ที่ ช.พ.ส.ต้องปฎัติ article
การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว article
ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ article
การยื่นเรื่องขอเงินค่าจัดการศพ article
การยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์ articleสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ : อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
เบอร์โทร : 056-652 880 โทรสาร : 056-652 880