ReadyPlanet.com
dot
dot
สกสค.จังหวัดพิจิตร
dot
bulletเกี่ยวกับสำนักงาน
bulletบุคลากรสำนักงาน
bulletช.พ.ค.
bulletช.พ.ส.
dot
กระดานประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์
bulletสวัสดิการเงินกู้ สกสค.
bulletทุนมูลนิธิ
bulletช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
bulletช.พ.ส.ถึงแก่กรรม
bulletตอบรับ ช.พ.ค.รายใหม่
bulletตอบรับ ช.พ.ส.รายใหม่
bulletสมาชิกค้างชำระเงิน
dot
ดาวน์โหลดเอกสาร
dot
bulletเอกสาร ช.พ.ค.
bulletเอกสาร ช.พ.ส.
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสกสค.
bulletพัฒนาชีวิตครู
bulletคุรุสภา
bulletสพป.พิจิตร เขต 1
bulletสพป.พิจิตร เขต 2
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
แบบฟอร์มการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค.วงเงิน 3 ล้านบาท article

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้

  หน้าที่ 1-2                  แบบตรวจสอบเอกสารคำขอกู้ และเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงิน

  เอกสารหมายเลข 1   แบบคำขอกู้ และรับรองสิทธิ

  เอกสารหมายเลข 2    หนังสือยินยอมให้หักเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์

  เอกสารหมายเลข 3    หนังสือยินยอมหักเงินเดือน จากหน่วยงาน

                                            - กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่หน่วยงานเดียวกัน

  เอกสารหมายเลข 4    หนังสือยินยอมหักเงินเดือนฯ   (ผู้กู้)                                            
                                           -
กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน

  เอกสารหมายเลข 5    หนังสือยินยอมหักเงินเดือนฯ  (ผู้ค้ำประกัน)

                                            - กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน

  เอกสารหมายเลข 6    หนังสือยินยอมหักเงินเดือนฯ  (ผู้ค้ำประกัน / ทายาท)

                                            - ผู้ค้ำ/ทายาท ยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้

  เอกสารหมายเลข 7   หนังสือยินยอมหักเงินกู้สบทบกองทุนส่งเสริมความมั่นคง (2,000)

  เอกสารหมายเลข 8   หนังสือยินยอมหักเบี้ยประกันโครงการอุบัติเหตุและสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย

                                             - กรณี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้กู้อายุไม่เกิน 65 ปี

  เอกสารหมายเลข 9   หนังสือยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือน (ผู้กู้)

                                              -  เพื่อนำส่งสำนักงาน ช.พ.ค. / สกสค.จังหวัด

  เอกสารหมายเลข 10   หนังสือยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือน (ผู้ค้ำประกัน)

                                             -  เพื่อนำส่งสำนักงาน ช.พ.ค. / สกสค.จังหวัด

  เอกสารหมายเลข 11   หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้ (ผู้กู้)

  เอกสารหมายเลข 12  หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้ (ผู้กู้)

 

 

หมายเหตุ

        1.  แบบคำขอกู้ส่ง  2 ชุด

        2.  เอกสารหลักฐานประกอบการกู้   ส่ง  2  ชุด

3.  เพิ่มหนังสือรับรอง ออกจากหน่วยงานของคนกู้และคนค้ำ

 

 

 
สวัสดิการ สกสค.

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้
ขั้นตอนการยื่นกู้โครงการ ช.พ.ค.วงเงินไม่เกิน 3 ล้าน article
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ ช.พ.ค.วงเงิน 3 ล้านบาท articleสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ : อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
เบอร์โทร : 056-652 880 โทรสาร : 056-652 880