ReadyPlanet.com
dot
dot
สกสค.จังหวัดพิจิตร
dot
bulletเกี่ยวกับสำนักงาน
bulletบุคลากรสำนักงาน
bulletช.พ.ค.
bulletช.พ.ส.
dot
กระดานประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์
bulletสวัสดิการเงินกู้ สกสค.
bulletทุนมูลนิธิ
bulletช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
bulletช.พ.ส.ถึงแก่กรรม
bulletตอบรับ ช.พ.ค.รายใหม่
bulletตอบรับ ช.พ.ส.รายใหม่
bulletสมาชิกค้างชำระเงิน
dot
ดาวน์โหลดเอกสาร
dot
bulletเอกสาร ช.พ.ค.
bulletเอกสาร ช.พ.ส.
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสกสค.
bulletพัฒนาชีวิตครู
bulletคุรุสภา
bulletสพป.พิจิตร เขต 1
bulletสพป.พิจิตร เขต 2
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
แบบฟอร์มการสมัคร ช.พ.ค. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (กรณีปกติ) article

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีปกติ (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์)
ประกอบด้วย

 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.(เข้าใหม่)
มีดังนี้

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  / ข้าราชการ                          จำนวน  2 ฉบับ

      2. สำเนาทะเบียนบ้าน   (พร้อมตัวจริง)                                    จำนวน  2 ฉบับ

      3. สำเนาทะเบียนสมรส  หรือ  หย่า  (พร้อมตัวจริง ถ้ามี)             จำนวน  2 ฉบับ

      4. สำเนาคำร้องใช้คำนำหน้า หรือ  ใช้สกุลเดิม
          
(จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่)                                  จำนวน  2  ฉบับ

      5. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล  (ถ้ามี)                              จำนวน  2 ฉบับ

      6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ช.พ.ค.10) 
             * ออกจากหน่วยงานของตัวเอง  และ ต้องมีตราประทับหน่วยงานที่สังกัดอยู่
                มีอายุ
1 เดือน

     7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (แบบ ช... 3) ใช้แบบของ ช.พ.ค.เท่านั้น มีอายุ 15 วัน
         นับจากวันที่ตรวจ
  โดยแพทย์รับรองว่า ขณะตรวจมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
         ปราศจากโรคที่
ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์  และต้องมีตราประทับสถานที่ตรวจ

              - กรณีปกติ แพทย์ผู้ออกใบรับรองเป็นโรงพยาบาลเอกชน  หรือ คลินิกได้

              - กรณีพิเศษ แพทย์ผู้ออกใบรับรองต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น

         8. สำเนาประวัติการรับราชการ  (กพ.7)  หรือ สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง  หรือ

         9. สำเนาสัญญาจ้างปัจจุบัน  
                - กรณีครูอัตราจ้าง / ลูกจ้าง / ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  / จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  /
                   โรงเรียนเอกชน 

                - ในสัญญาจ้างต้องระบุการจ้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  ( ตัววอย่าง 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย. 56 

ในตัวสัญญาจ้างต้องให้ผู้บังคับบัญชารับรองสำเนา)
       10. 
กรณีครูสังกัดโรงเรียนเอกชน  แนบสำเนาสมุดประจำตัวครู  หรือ  สำเนาใบแต่งตั้งให้เป็นครู 
            
หรือ
สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11 , สช 18)

 

หมายเหตุ

     -  เอกสารหลักฐานที่แนบทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าที่มีรายการ

       -  เงินค่าสมัคร  50.- และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000.-
          รวมเป็นเงินค่าสมัครทั้งสิ้น 1,050.-

       -  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จะคืนให้ก็ต่อเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ 
          หรือเมื่อถึงแก่กรรม 
หรือลาออกเท่านั้น

       * การสมัครสมาชิก ต้องมาสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น เอกสารต้องครบถ้วนและถูกต้องถึงจะรับสมัคร
เอกสารเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.

แบบฟอร์มการรับสมัคร ช.พ.ค.อายุเกิน 35 ปี (กรณีพิเศษ) article
ใบมอบฉันทะ ช.พ.ค.15 article
แบบฟอร์มการขอลาออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.13 article
หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ช.พ.ค.5 (รับรองวัด) article
แบบแจ้งหักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านธนาคารกรุงไทย article
แบบเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานและถิ่นที่อยู่ของสมาชิก ช.พ.ค.21 article
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.1/2 article
แบบระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.1/1 articleสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ : อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
เบอร์โทร : 056-652 880 โทรสาร : 056-652 880